Academic Standards Committee:

  Chair:Zonghong Zhu 

  Member: Biwei Jing   Jiayong Zhong   Jianghua Wu   Junqing Xia   Baozhou Zhang    Zhoujian Cao 

  SecretaryLin Zhang 

 

Degree Committee 

  主席Junqing Xia 

  副主席:ShaoLan Bi 

  MemberJianning Fu   Tongjie Zhang    Jiayong Zhong   Zhoujian Cao    He Gao 

  SecretaryYang Zhang 

 

Teaching Guidance Committee:

 主任:Jianghua Wu

 MemberLi Chen  Jianning Fu      Qingkang Li     Baozhou Zhang    Juan Zhao  Yanchun Sun

 SecretaryZhumei Zhang  

 

Undergraduate Admissions Committee:

 主任:Jianghua Wu

 MemberLi Chen   Jianning Fu     Qingkang Li     Baozhou Zhang    Yanchun Sun       Jingyang 

 SecretaryZhumei Zhang  

 

General Party Branch:

 Qingkang LiSecretaryUnited Front Representative)   Lin Zhang( Deputy Secretary      Jiayong Zhong       Ligen Lu( Secretary of organizations and    communications)   Kang Liu( secretary of discipline       Zonghong Zhu 


Union    

  Baozhou Zhang chairperson)  Wenzhao Zhang      Lin Lin 


Youth Corp Secretary 

 Zhengxiang Li

 

Administrative Office Director

Yang Zhang