Administrative leaders

  Jiayong Zhong Departmental Chair)、Jianghua Wu( Vice Chair)、Junqing Xia( Vice Chair

 Political leaders

  Qingkang Li Party Secretary)、Lin Zhang Deputy Party Secretary